Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie dokumentacji przeciwpożarowej. Nasi specjaliści starannie i kompletnie wykonują instrukcje, ekspertyzy, opinie, wystąpienia, scenariusze i inne dokumentacje związane z ochroną ppoż.

Opracowanie oraz aktualizacje

Oferujemy Państwu opracowanie oraz aktualizacje istniejących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dokumentacja opracowana jest przez zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa pożarowego. Po zapoznaniu się z obiektem i dokumentacją projektową określamy zakres wymagań jakie musi zawierać IBP. Do każdej instrukcji sporządzamy plany ewakuacyjne z rozmieszczonymi znakami i sprzętem ppoż. oraz plany zagospodarowania przestrzennego.
Instrukcja jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych i Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Opracowana dokumentacja opisowa i rysunkowa jest przechowywana w archiwum elektronicznym naszej firmy co pozwoli na sprawną aktualizację w przyszłości.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§6.1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  1. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  2. odległości od obiektów sąsiadujących,
  3. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  4. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  5. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  6. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  7. podziału obiektu na strefy pożarowe,
  8. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  9. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  10. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  11. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  12. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
 10. Warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o których mowa w ust. 1 pkt 8, w stosunku do obiektów i terenów wymienionych w § 28 ust. 1, są przekazywane do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.
 11. Sposób przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.
 12. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie spowoduje to niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, oraz żądać ich uzupełnienia w uzasadnionych przypadkach.
 13. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazywane w formie elektronicznej.
 14. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, może stanowić w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa oraz obiektach zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych część planu ochrony lub działań ratowniczych.
 15. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
 16. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
  1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
  2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3;
  3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.
 17. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Ekspertyza

Nasi eksperci, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, sporządzają ekspertyzy przeciwpożarowe, wymagane przy przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub zmianie sposobu użytkowanie obiektów istniejących. Ekspertyzy ppoż. możemy podzielić na odnoszące się do wymagań w zakresie warunków techiczno – budowlanych oraz do innych przepisów przeciwpożarowych.

Wykonujemy i opracowujemy ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trybie:

§2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pózn. zm.) w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi w budynku.

§1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) w przypadku niezastosowania hydrantów, zaworów hydrantowych oraz zasilania tych instalacji w budynku.

§8 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) w przypadku braku lub niezapewnienia dojazdu pożarowego do budynku dla jednostek straży pożarnej.

Ekspertyza przeciwpożarowa zawiera część graficzną w postaci rzutów kondygnacji, planów sytuacyjnych itp. włącznie z zastosowanymi proponowanymi zmianami.

Opinie technicze

Współpracując z gronem rzeczoznawców ds. ochrony przeciwpożarowej wydajemy opinie na wszelkie tematy związane z branżą przeciwpożarową. Z uwagi na szeroki zakres zagadnień związanych z opiniowaniem w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie ograniczamy się w konkretnej tematyce

Sporządzamy wszelkie dokumentacje związane z ochrona przeciwpożarową tj. opisy, instrukcje stanowiskowe, projekty wykonawcze z naniesieniem sprzętu przeciwpożarowego (np. stolarka drzwiowa, oddzielenia stref ppoż. itp.).

Dostosujemy się do potrzeb klienta nawet w nietypowych zleceniach.