Wykonujemy impregnacje ogniochronne materiałów palnych występujących w pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi elementy wykończenia wnętrz powinny być co najmniej trudnozapalne.
Impregnacje wykonujemy tylko środkami posiadającymi wymagane dopuszczenia ITB, PZH oraz aktualne certyfikaty.

Impregnacja ogniochronna znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba zabezpieczyć  łatwopalne elementy budynku, które nie posiadają atestów na niepalność.

Swoją ofertę kierujemy głównie tam, gdzie przepisy prawa wymagają zastosowania  ochrony przeciwpożarowej przy jednoczesnym nacisku na nieszkodliwość i nietoksyczność użytych do tego środków.

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

“W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V, stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione.”
“Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.”
“Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać co najmniej wymagania określone w tabeli klas odporności ogniowej oraz powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie elementów słabo rozprzestrzeniających ogień.”

W swojej ofercie posiadamy środki do impregnacji

  • DREWNA
  • TKANIN

Wykonujemy impregnacje elementów w obiektach klienta a także w naszej siedzibie we Wrocławiu.