Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Zamknięcia otworów w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych najczęściej stanowią drzwi i bramy przeciwpożarowe. Powinny one stanowić przeszkodę w rozprzestrzenianiu się ognia i dymu, a w przypadkach zastosowania na drogach ewakuacyjnych muszą umożliwiać ewakuację ludzi z zagrożonych pomieszczeń. Drzwi i bramy przeciwpożarowe mogą spełniać funkcje:

•    zamknięcia otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego,
•    zamknięcia otworów w ścianach pomieszczeń wydzielonych pożarowo.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

Przegląd i konserwacja drzwi i bram ppoż

Świadczymy usługi w zakresie wykonywania doraźnych i regularnych przeglądów drzwi i bram przeciwpożarowych oraz drzwi ewakuacyjnych.

Posiadamy stosowne uprawnienia do wykonywanych czynności.

Przegląd okresowy powinien obejmować następujące czynności:

 • sprawdzenie funkcjonowania drzwi,
 • sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,
 • sprawdzenie powłoki lakierniczej,
 • sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp.,
 • sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
 • regulacja samozamykaczy,
 • przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,
 • sporządzenie protokołu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych

Naprawy i remonty drzwi i bram ppoż

Wykonujemy naprawy doraźne i remonty drzwi, bram przeciwpożarowych, przeszklonych ścianek przeciwpożarowych oraz drzwi ewakuacyjnych.

 • naprawy mechaniczne skrzydeł, ościeżnic, ram;
 • wymianę uszkodzonych okuć – zamków , samozamykaczy, dźwigni antypanicznych, systemów ryglowań
 • dozbrajanie drzwi
 • wymianę uszkodzonych przeszkleń
 • wymianę zawiasów

Sprzedaż i montaż drzwi i bram ppoż

W przypadku braku możliwości naprawy drzwi lub bram ze względu na zakres uszkodzeń oferujemy dostawę i wymianę na nowe, posiadające aktualne dopuszczenia i certyfikaty.