Wyposażenie obiektów w gaśnice

Nasza firma na podstawie projektu lub wizji lokalnej obiektu, dostosuje ilość i rodzaj wymaganych gaśnic przenośnych i przewoźnych (agregatów) oraz ich rozmieszczenie. Zbilansowaną ilość środków gaśniczych czyli niezbędną do ratowania życia ludzkiego i mienia, określamy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami klienta.

Zapewniamy kompleksową obsługę klienta, począwszy od analizy potrzeb, dostawy, montażu i późniejszej konserwacji.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

Przegląd i konserwacja gaśnic

Oferujemy przeglądy i konserwację gaśnic przenośnych oraz przewoźnych (agregatów) bezpośrednio u klienta lub w naszym serwisie we Wrocławiu przy ul. Irkuckiej 18 . W przypadku stwierdzenia przez nasz autoryzowany serwis  uszkodzenia gaśnic lub wymaganej prawnie ich naprawy, zapewniamy ciągłość ochrony obiektu poprzez wymianę na nasz sprawny sprzęt tego samego rodzaju i produkcji .

Wszystkie czynności wykonywane poprzez naszych serwisantów potwierdzone są protokołem.

Naprawa warsztatowa gaśnic

Dokonujemy napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych (agregatów), które zostały użyte, są uszkodzone lub ich naprawa jest wymagana prawnie. Wszelkie tego typu prace wykonujemy w naszym serwisie wyposażonym w niezbędne i najwyższej jakości urządzenia.

W przypadku gaśnic, których zbiornik podlega okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego, wykonujemy badania, rewizje i legalizacje UDT.

Normatyw wyposażenia

Na  życzenie klienta  opracowujemy normatyw wyposażenia obiektu w gaśnice, określający zasady rozmieszczania ilości i rodzaju  gaśnic, odpowiednich do specyfiki danych pomieszczeń w obiekcie. Dokument służy do nadzoru nad poprawnym rozmieszczeniem sprzętu w obiekcie.

Etatyzacja gaśnic

Na życzenie klienta sporządzamy i aktualizujemy etatyzację gaśnic, polegającą na przedstawieniu rozmieszczenia, rodzaju i ilości sprzętu znajdującego się w danym obiekcie w formie tabelarycznej, jak również graficznie na planie.

Utylizacja gaśnic

Dbając o środowisko naturalne i wygodę naszych klientów, przyjmujemy wszystkie rodzaje gaśnic do utylizacji. Prowadzimy pełną dokumentację związaną z utylizacją sprzętu. Wystawiamy naszym klientom  protokół utylizacji. Z przekazanego sprzętu rozliczmy się w Urzędzie Marszałkowskim, składając do 15 marca roczne „sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami”.