Przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z obowiązującymi przepisami jest urządzeniem przeciwpożarowym. W związku z tym należy podawać go przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu wykonywane są  przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest urządzeniem przeciwpożarowym. W związku z tym należy podawać ją przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeglądy instalacji oświetlenia ewakuacyjnego  wykonywane są przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP.

Głównym celem przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego jest badanie natężenia oświetlenia oraz czas podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego od zaniku oświetlenia podstawowego.

Szczegółowy zakres przeglądu dostosowany jest do:

  • dokumentacji techniczno-ruchowej producenta systemu;
  • Polskiej Normy PN-EN 50172:2005.

Wykonanie przegląd instalacji oświetlenia ewakuacyjnego jest potwierdzane protokółem z przeprowadzonych czynności.